project
עמוד הבית arrow מידע שימושי arrow מהו תהליך רכישת דירה וקבלה לרשותכם ?
מהו תהליך רכישת דירה וקבלה לרשותכם ?

  • בחירת החברה והפרוייקט - רצוי לבדוק כי החברה רשומה מוכרת ומנוסה וכי קיים ליווי בנקאי לפרוייקט (ראה סעיף ליווי בנקאי).

  • הרשמה לפרוייקט  - מילוי טופס של עיקרי ההתקשרות בין הרוכש לחברה, פרטי זיהוי הדירה, שמות הרוכשים, מחיר הדירה וכו' ).

  • עריכת חוזה וחתימתו - עם חתימה תשלום ראשון עפ"י החוזה.

  • תשלום למס רכישה בתוך 50 יום.

  • קבלת ערבויות מכר מהבנק המלווה באופן שוטף בגובה סה"כ תשלומים ששולמו.

  • פגישה בין הרוכש לנציגי החברה להצגת בקשות הרוכש לשינויים בדירתו.

  • הפניית הרוכש לבחירת חומרי גמר לדירתו ( רצוף, חיפוי, מטבחים, כלים סניטריים וכו' ) אצל ספקי החברה.

  • פגישת מסירה בה ייערך פרוטוקול ע"י הרוכש ונציגי החברה, בו ירשמו כל סעיפי ההשלמה והתיקון עד למסירת החזקה בדירה.

  • מסירת חזקה בדירה לאחר השלמת ההתחשבנות עפ"י החוזה.
  • רישום זכויות הרוכש בדירה במנהל מקרקעי ישראל.

  • רישום זכויות הרוכש בלשכת רישום המקרקעין ( הטאבו ).

 

process.jpg