project
עמוד הבית arrow מידע שימושי arrow מהו תהליך רכישת דירה וקבלה לרשותכם ?
מהו תהליך רכישת דירה וקבלה לרשותכם ?

 • בחירת החברה והפרוייקט - רצוי לבדוק כי החברה רשומה מוכרת ומנוסה וכי קיים ליווי בנקאי לפרוייקט (ראה סעיף ליווי בנקאי).

 • הרשמה לפרוייקט  - מילוי טופס של עיקרי ההתקשרות בין הרוכש לחברה, פרטי זיהוי הדירה, שמות הרוכשים, מחיר הדירה וכו' ).

 • עריכת חוזה וחתימתו - עם חתימה תשלום ראשון עפ"י החוזה.

 • תשלום למס רכישה בתוך 50 יום.

 • קבלת ערבויות מכר מהבנק המלווה באופן שוטף בגובה סה"כ תשלומים ששולמו.

 • פגישה בין הרוכש לנציגי החברה להצגת בקשות הרוכש לשינויים בדירתו.

 • הפניית הרוכש לבחירת חומרי גמר לדירתו ( רצוף, חיפוי, מטבחים, כלים סניטריים וכו' ) אצל ספקי החברה.

 • פגישת מסירה בה ייערך פרוטוקול ע"י הרוכש ונציגי החברה, בו ירשמו כל סעיפי ההשלמה והתיקון עד למסירת החזקה בדירה.

 • מסירת חזקה בדירה לאחר השלמת ההתחשבנות עפ"י החוזה.
 • רישום זכויות הרוכש בדירה במנהל מקרקעי ישראל.

 • רישום זכויות הרוכש בלשכת רישום המקרקעין ( הטאבו ).

 

process.jpg