project
עמוד הבית arrow טל על הפארק
טל על הפארק - הר חומה תוכניות בנייה

 

 דירת פנטהאוז
 דירת 4,5 חדרים, קומה רביעית

 

 

 דירת חמישה חדרים
 דירת 2,3 חדרים, קומה שניה

 

 

 דירת 3,4 חדרים, קומה שניה
 

 

 
הערה

כל ההדמיות והתוכניות המוצגות בעמוד זה מתארות רעיון ראשוני שטרם אושר. יתכנו בהם שינויים עפ"י דרישות הגורמים המאשרים והחלטות החברה. מסמכים אלו אינם מסמכי מכר ואינם מחייבים את החברה מעצם היותם בלתי גמורים ומושלמים. הרהיטים המתוארים בתוכניות אינם חלק מהדירה ונועדו לסייע בהתרשמות מהדירה והאפשרויות הגלומות בארגונה.